loading

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Nowe Polskie Media sp. z o.o. wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego

Dane teleadresowe:

Nowe Polskie Media sp. z o.o.
ul. Bokserska 1
02-682 Warszawa
NIP: 9512465304

Definicje

Nowe Polskie Media sp. z o.o. – Nowe Polskie Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bokserskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000738999.
Wrealu24.tv – stworzona przez Nowe Polskie Media sp. z o.o. zorganizowana platforma dostępna ma stronie internetowej www.wrealu24.tv umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych
Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nowe Polskie Media sp. z o.o..
Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta ze strony www.wrealu24.tv
Autoryzacja – oznacza weryfikację konta pod względem wprowadzenia niezbędnych danych i spełnienia warunków regulaminu.

Postanowienia ogólne

  1. 1.            Niniejszy regulamin określa zasady i warunki usług i innych funkcjonalności, które udostępnia wrealu24.tv.
  2.  Wrealu24.tv jest udostępniony Użytkownikom przez spółkę Nowe Polskie Media sp. z o.o.
  3. Korzystanie z wrealu24.tv jest bezpłatne.
  4. Wrealu24.tv  w ramach prowadzonego portalu udostępnia użytkownikom nieodpłatny dostęp do treści audiowizualnych.

Warunki korzystania

Warunki rejestracji konta na stronie Klubu Wolnych Mediów:

1. Użytkownik wrealu24.tv nie może:

a) naruszać postanowień niniejszego Regulaminu;

b) podejmować działań niezgodnych z prawem;

c) działać na szkodę innym użytkownikom oraz wrealu24.tv poprzez posługiwanie się złośliwym oprogramowaniem.

Dane osobowe

1. Dane osobowe użytkowników przetwarzane będą przez NowePolskie Media sp. z o.o. dla celów związanych z korzystaniem z produktów, usług i innych funkcjonalności, które udostępnia wrealu24.tv, dopasowania produktów, usług i innych funkcjonalności.

2.  Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), jest spółka Nowe Polskie Media sp. z o.o.

3. Szczegółowe zasady i informacje dotyczące przetwarzania przez Nowe Polskie Media sp. z o.o. danych osobowych oraz praw opisane są w Polityce Cookies oraz Informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnej pod adresem: www.wrealu24.tv.

4. Wszelkie stwierdzone naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa Użytkownicy mogą zgłaszać na adres: redakcja@wrealu24.tv

5. Wrealu24.tv nie sprzedaje danych osobowych użytkowników ani nie udostępnia informacji, które umożliwiają bezpośrednią identyfikację użytkowników (takich jak imię i nazwisko, adres email czy inne dane kontaktowe) bez wyraźnej zgody użytkowników. Za wyjątkiem otrzymania wezwania od organów państwowych, w szczególności sądu lub organów ścigania. Jeżeli są one przedmiotem nakazu lub wezwania sądowego, dochodzenia albo śledztwa prowadzonego przez organy ścigania.

Wymagania techniczne

1. W celu prawidłowego korzystania z serwisu za pośrednictwem strony www wymagane są:

a) przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i Cookies;

b) minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 800×600, zalecana rozdzielczość 1024×768 lub wyższa;

c) minimalna rozdzielczość dla urządzeń mobilnych: 320×480 px.

2. Świadczenie usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS.

3. Wyłączenie obsługi cookies nie blokuje możliwości korzystania z Usług, ale może w szczególnych przypadkach powodować utrudnienia w połączeniu z Serwisem. W takim przypadku wrealu24.tv nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktywnej obsługi cookies przez Użytkownika.

Zakres odpowiedzialności i prawa Nowe Polskie Media sp. z o.o.

1. Niezależne Polskie Media sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności:

a) z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z wrealu24.tv;

b) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania produktów, usług lub innych funkcjonalności wrealu24.tv jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie produktów, usług lub innych funkcjonalności wrealu24.tv nastąpiło z winy nieumyślnej;

c) za utratę danych i innych materiałów znajdujących się na koncie Użytkowników spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od wrealu24.tv;

d) za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z produktów, usług lub innych funkcjonalności wrealu24w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

2. Nowe Polskie Media sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

a) rozbudowy funkcjonalności, produktów, usług lub zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z konta i związanych z nim produktów usług i funkcjonalności, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników, w tym przerw w dostępności;

b) rezygnacji z udostępniania i świadczenia wszelkich produktów, usług i funkcjonalności (zamknięcia/likwidacji) w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych lub organizacyjnych, w tym ze skutkiem na dzień złożenia stosownego oświadczenia;

c) zachowania uzyskanych na temat Użytkownika informacji, jeżeli są one przedmiotem nakazu lub wezwania sądowego, dochodzenia albo śledztwa prowadzonego przez organy ścigania lub jeśli przechowywanie ich może w inny sposób zapobiegać szkodom.

Postanowienia końcowe

1. Spółka Niezależne Polskie Media sp. z o.o. ma prawo do aktualizowania niniejszego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu może usunąć konto, dalsze korzystanie z konta po wejściu w życie zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

2. Zmiany Regulaminu publikowane są na stronie wrealu24.tv.

3. Regulamin stanowi całość umowy pomiędzy użytkownikiem a Nowe Polskie Media sp. z o.o. w zakresie korzystania przez użytkownika z wrealu24.tv.

  • Prawem właściwym w sporach pomiędzy Użytkownikami lub osobami trzecimi a Nowe Polskie Media sp. z o.o. jest prawo polskie.
  • Sądem właściwym w sporach pomiędzy Użytkownikami lub osobami trzecimi a Nowymi Polskimi Mediami sp. z o.o. jest sąd właściwy dla siedziby spółki Nowych Polskich Mediów sp. z o.o.